Fee Schedule

Adult Jiu Jitsu
Adult Jiu Jitsu
Adult Jiu Jitsu
Youth Jiu Jitsu
Wrestling
Muay Thai & Boxing
Mixed Martial Arts
Days per week
1 day
2 days
Unlimited
2 days
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Cost/mo
$60
$80
$100
$75
To be announced
To be announced
To be announced